פתח תפריט
מדיניות פרטיות – אמקול בע"מ

מדיניות פרטיות – אמקול בע"מ

מדיניות פרטיות - אמקול
BLOG 012

אמקול בע"מ - תקנון אתר
1. כללי 1.1. אמקול בע"מ (להלן: "החברה"), הינה הבעלים של אתר זה. הנך מתבקש לקרוא את התנאים המפורטים באתר זה בקפידה, בטרם השימוש באתר. 1.2. תקנון האתר להלן, מסדיר את היחסים בין החברה לבין כל משתמש שעושה שימוש באתר ובמידע הקיים בו (להלן: "המשתמש"). 1.3. השימוש באתר מלמד על הסכמתך לתנאי התקנון. אם אינך מסכים שתנאי התקנון או תנאי כלשהו מתנאיו יחולו עליך, הנך מתבקש שלא להשתמש באתר. 2. פרטיות השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

עצם השימוש באתר מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.

3. קניין רוחני 3.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר לרבות שם האתר, עיצובו, תכניו, זכויות בבסיסי נתונים, סימני מסחר, קבצי גרפיקה, סודות מסחריים וזכויות אחרות המצויות באתר וכן קוד התוכנה, הם בבעלות החברה או בבעלות מורשים מטעם החברה. 3.2. אין להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לשדר, להפיץ, למכור או להעביר חומר כל שהוא באתר זה או את קוד התוכנה, בחלקו או בשלמותו, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה. 3.3. אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, של כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעלול להוות הפרה או פגיעה בקניינה הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש. 4. הגבלת שימוש 4.1. חל איסור לעשות שימוש באתר בנוגע לכל אחד מהעניינים הבאים: 4.1.1. שימוש שיש בו כדי להפר זכות יוצרים או כל זכות מוגנת אחרת של החברה או של כל צד ג' אחר. 4.1.2. שימוש הנוגד הוראת דין, חוק או צו שיפוטי תקף. 4.1.3. לשנות או להשחית בצורה כלשהי את פני האתר או את קוד התוכנה. 4.1.4. להשתמש באתר בדרך בלתי חוקי, לרבות לצורך הפצה, שיווק או פרסום. 4.1.5. להפריע לשימושם של אחרים או של החברה באתר. 4.1.6. להתערב באופן אלקטרוני או ידני או בכל דרך אחרת בתכני האתר ובפעילותו. 4.1.7. להציב קישורים לאתר בלא קבלת רשות מראש ובכתב מהחברה.
5. הגבלת אחריות 5.1. התכנים באתר ניתנים לשימוש כפי שהם מפורסמים ומופיעים באתר (AS IS). לא ניתן לשנותם או להתאימם לצרכיו האישיים של המשתמש. 5.2. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות ויהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, תקלות או כשלים. החברה תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי שמקרים מעין אלה לא יתרחשו. 5.3. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, או תוצאתי מכל מין וסוג שהוא, כתוצאה מהגישה לאתר ו/או השימוש באתר. 5.4. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, או תוצאתי מכל מין וסוג שהוא שעניינו בהסתמכות על מידע המופיע באתר. 5.5. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בו – והכל, בלי שתידרש להודיע על כך מראש ומבלי שלמשתמש תעמוד כל טענה כלפי החברה. 5.6. החברה שומרת על זכותה, למנוע או להגביל את שימוש המשתמש באתר, בין היתר, עקב הפרת אחד או יותר מתנאי השימוש הנ"ל, מבלי צורך במתן הודעה מראש, מבלי שתחול על החברה כל אחריות כלפי המשתמש ומבלי שתעמוד למשתמש כל טענה כלפי החברה. 6. שיפוי 6.1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת התקנון או תנאי כלשהו מתנאיו. 6.2. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם ע"י צד שלישי כלשהו כתוצאה מקישורים שביצע שלא כדין לאתר החברה ותוך הפרת הוראת התקנון. 7. תחום וסמכות שיפוט על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהאמור בתקנון ו/או מהשימוש באתר, הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז הדרום בלבד.

8. שונות 8.1. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה. 8.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש מעת לעת על פי צרכיה ובהתאם לשיקול דעתה מבלי שתימסר על כך הודעה מראש. 8.3. שינוי תנאי התקנון, ככל שאכן ישתנו, יחולו באופן אוטומטי על המשתמשים העושים שימוש באתר. 8.4. החברה רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה. 8.5. החברה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך. 8.6. תנאי השימוש המפורטים לעיל מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לחברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו. 8.7. בתקנון זה ובכל פרסום הנוגע לפעילות באתר יכול וייעשה לצורכי נוחות שימוש בלשון זכר אך הינו כולל פנייה בלשון זכר ונקבה כאחד או רבים לפי העניין. 9. יצירת קשר 9.1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות השארת פנייה באתר או בדוא"ל לכתובת emcol@emcol.co.il.

מדיניות פרטיות – אמקול בע"מ
מדיניות פרטיות
אמקול מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ומחויבת להגן על המידע שנאסף אודותיך.
האתר נועד, בין היתר, לצורך פרסום, שיווק, מכירת מוצרים, העברת מידע ונתונים אודות פעילותנו, מתן שירות וייעוץ ללקוחות ועוד. למשתמש באתר הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל בזמן הגלישה באתר ובשימוש בשירותים המוצעים באתר. הביקור באתר והשימוש בשירותים בו כפופים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.
אמקול שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתה. על מנת שתוכל להתעדכן בשינויים שיבוצעו הינך מתבקש לשוב ולבקר בדף זה בעת הכניסה לאתר.
1. הסכמה
חלק מהשירותים המוצעים באתר טעונים מסירת פרטים אישיים של המשתמש. מודגש שלא חלה עליך כל חובה שבדין למסור את המידע האמור. מסירת המידע תלויה אך ורק ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, חשוב שתדע שמסירת חלק מהמידע האמור עשויה להוות תנאי הכרחי לצורך קבלת השירותים השונים המוצעים באתר.
הינך רשאי בכל עת לבקש מחיקה של כל המידע האישי שלך המוחזק על ידי אמקול או חלק ממנו. עם קבלת בקשתך לכתובת הדוא"ל cust.service@emcol.co.il נסיר את המידע האישי שלך מכל הרשומות שלנו בהקדם האפשרי.

2. השימוש באתר והמידע שעשוי להגיע אלינו
בעת השימוש באתר תוכל לקבל מידע אינפורמטיבי ושיווקי אודות המוצרים והשירותים של אמקול. לצורך השימוש בחלק מהשירותים תצטרך למסור לנו פרטים אישיים אודותיך כמפורט להלן:
מידע שאתה מספק לאמקול: בעת השימוש בחלק מהשירותים המוצעים לך באתר עליך לספק לאמקול מידע אישי ומזהה כדוגמת שם ושם משפחה, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, עיר מגורים וכן מידע אודות הכלי שבבעלותך או כלי שבכוונתך לרכוש מאמקול. מידע זה נדרש לצורך השלמת קבלת השירותים ו/או כדי שנוכל ליצור איתך קשר בעקבות פנייתך.
מידע אישי שמתקבל באופן אוטומטי: כאשר אתה עושה שימוש באתר, אמקול אוספת מידע הנשלח אליה על ידי מחשב, טלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך גלישה באתר. המידע הנשלח כולל, בין היתר: נתונים על הדפים אליהם אתה ניגש, כתובת IP של המכשיר ממנו אתה גולש באתר, מספר זיהוי או מזהה ייחודי של המכשיר, סוג מכשיר, פרטי מיקום גיאוגרפי, פרטי מחשב וחיבור, פרטי רשת למכשירים ניידים, נתונים סטטיסטיים על צפיות בדפים, תעבורה אל האתרים ומהם, כתובת URL להפניה, נתוני פרסומות וכן נתוני יומן אינטרנט ופרטים סטנדרטיים אחרים. אנו גם אוספים מידע אנונימי באמצעות קובצי Cookie ומשואות רשת (web beacons) .
3. מאגרי מידע ואבטחת מידע
המידע שתמסור בעת שימושך באתר וכן מידע אישי שייאסף בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר, ישמרו במאגרי המידע הרשומים של אמקול.
אמקול תעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו, שבין מטרותיהם ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות אמקול, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, שמירת מידע חיוני ולצרכים סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע, דיוור ישיר ופניות לצורך מימוש מטרות אלו.
אמקול מיישמת באתר מערכות לאבטחת מידע ומשקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמה ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). המידע האישי שנמסר לאמקול מאוחסן על שרתים מאובטחים של צדדים שלישים המספקים לאמקול שירותי ענן. אמקול מיישמת נהלים ומדיניות אבטחת מידע על מנת להבטיח את המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע שימוש לא מורשה במידע.
4. שימוש במידע
אמקול אוספת את המידע על מנת לספק לך את השימוש והשירותים באתר וכדי לסייע בהתאמה אישית ושיפור החוויה שלך באתר. אמקול תעשה שימוש בפרטים האישיים שלך בהתאם למסמך זה, כדי להציע, לפרסם ולשווק לך את השירותים ולהעניק לך את השירותים שעשויים לעניין אותך, לאמת את זהותך, לשפר את חווית השימוש שלך באתר, למדוד את הביצועים של האתר, לשפר את התוכן והעיצוב שלו וכיו”ב.
5. העברת מידע לצדדים שלישיים:
אמקול לא תעביר לצד ג’ כלשהו את פרטיך האישיים, לרבות כל מידע שנאסף ביחס אליך במהלך שימושך באתר אלא במקרים שלהלן:
על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת. במקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש. בשל צו שיפוטי המורה לאמקול למסור את המידע לצדדים שלישיים. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין אמקול ו/או מי מטעמה. במקרה בו העבירה ו/או המחתה אמקול לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו. 6. הסכמה למשלוח הודעות
הנך מסכים ומאשר כי פרטי הזיהוי וההתקשרות שיימסרו על ידך באתר (כגון: טלפון, דוא”ל, פקס, מען ועוד) ישמשו את אמקול לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש מאת אמקול ו/או צדדים שלישיים מטעמה, לרבות דיוור ישיר, ואף שיגור דברי פרסומת, מידע, עדכונים שונים, אירועים ועוד, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח – 2008, או הודעות בדיוור ישיר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או SMSו/או WhatsApp .
הנך רשאי לבטל הסכמה זו בכל עת באמצעות כניסה ללינק המופיע בתחתית ההודעה שתקבל מאמקול המכילה פרסומים אלה.

6. אתרים נוספים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אינטרנט אחרים. כאשר תקליק על אחד מקישורים אלה תתחבר לאתר או משאב אינטרנט אחר, אשר עלול לאסוף מידע אודותיך מרצונך או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות.
כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה שלך לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותך הבלעדית ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד אמקול בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.

7. זכות העיון והתיקון
בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הנך זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של אמקול , בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת cust.service@emcol.co.il ואנחנו נשיב על בקשתך בהקדם האפשרי ונאפשר לעיין במידע אודותיך.
לאחר שעיינת במידע אודותיך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך זכאי לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותיך. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת cust.service@emcol.co.il ואנחנו נשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ונתקן את הדרוש תיקון על פי בקשתך.
8. שימוש בעוגיות ומשואות רשת
כמו אתרים רבים, אמקול משתמשת בעוגיות ומשואות רשת (Web beacons) לצורך איסוף מידע אנונימי אודותיך.
עוגיה היא מחרוזת אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש. העוגייה מייצגת מצב מסוים של גלישה באתר או שימוש באפליקציה.
משואות רשת הן תמונות גרפיות קטנות שניתן להטביע בדפי אינטרנט ובתוכן מקוון אחר לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר.
אנו משתמשים בעוגיות ומשואות רשת לצורך תפעולו השוטף של האתר, בדיקת תקינותו של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, אבטחת מידע, איסוף מידע סטטיסטי אודות שימוש ונפח שאינו כולל מידע אישי וזאת כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות.
אתה חופשי לסרב לקבל את העוגיות ו/או משואות הרשת אם הדפדפן או הרחבת הדפדפן שלך מאפשרים זאת, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך באתר.
9. צור קשר
בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, ניתן לפנות אלינו לכתובתנו ברחוב הבנאים 18 אשדוד ו/או בטלפון מספר: 08-8636000 ו/או בדוא”ל : cust.service@emcol.co.il.

המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.

 

צור קשר